Bảo vệ Môi trường

Dreamer Việt Nam luôn nỗ lực và chú trọng vào việc đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động sản xuất nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài. Chúng tôi dành sự ưu tiên cao nhất cho môi trường và luôn cân nhắc đến các yếu tố môi trường trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm có tính thân thiện tối ưu cho môi trường vì chúng có chức năng – từ bảo tồn tài nguyên và tạo ra các sản phẩm mới đến đảm bảo việc dễ dàng tái chế sản phẩm khi hết hạn sử dụng. Dreamer Việt Nam sẽ làm hết sức mình để làm cho cuộc sống văn minh nhưng bền vững về môi trường. Duy trì – Lâu dài – Tái chế.